Tin tức

Nghị quyết về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

01/03/2016

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế s25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo him y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7623/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 86/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng

Trẻ em có thẻ bảo hiểm y tế, có đầy đủ hồ sơ khám chữa bệnh tim đúng tuyến theo quy định, thuộc các đối tượng:

1. Trẻ em là người đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Trẻ em gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải chữa bệnh lâu dài có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

(Ngoài đối tượng được quy định tại Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh).

Điều 2. Chế độ hỗ tr

Mức hỗ trợ chi phí cho một lần khám, điều trị, làm các xét nghiệm có liên quan đến phẫu thuật tim và chi phí phẫu thuật tim tại cơ sở khám, chữa bệnh có tham gia chi trả bảo hiểm y tế:

1. Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này, chế độ hỗ trợ như sau: Kinh phí sau khi trừ phần Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán và nhà tài trợ hỗ trợ (nếu có), phần còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ.

2. Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này, chế độ hỗ trợ như sau: Kinh phí sau khi trừ phần Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán và nhà tài trợ hỗ trợ (nếu có), phần còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, 50% do gia đình đảm nhận.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ đối với các nội dung trên thuộc ngân sách tỉnh, được cấp hàng năm thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hin

1. Chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này được áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2011 về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.