Tin tức

Sanvinest Khánh Hoà, thương hiệu quốc gia, kiến tạo tương lai vững mạnh

11/11/2022

Sản phẩm Sanvinest Khánh Hoà vinh dự được tôn vinh là Thương hiệu quốc gia, Công ty đã đưa công nghệ 4.0 và công nghệ xanh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững.